En bedre forståelse af patienterne

”Det vigtigste for mig er, at uddannelsen gav mig redskaber til bedre at kunne forstå patienterne, forholde mig kritisk og udtænke forbedringer uafhængigt af, hvordan vi plejer at gøre tingene,” siger Lars.

Det er den akutte, psykiatriske sygepleje og de sværest syge patienter, som altid har optaget Lars mest. Efter sygeplejerskeuddannelsen begyndte han på Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrien (BUA), og det var sideløbende med sit arbejde der, han tog specialuddannelsen.

Det gav ham nogle værktøjer, som han netop kunne bruge i sit daværende daglige arbejde, men i høj grad også efterfølgende.

”Jeg er sikker på, at jeg er bedre til at forstå selvskadende adfærd og tale med patienterne om det på grund af de kompetencer, jeg har fået fra uddannelsen.”

Tilbage på skolebænken

Det var en omvæltning for Lars, som var vant til udelukkende at være i klinikken, at komme tilbage på skolebænken. Men han mener selv, at det var et tiltrængt afbræk at komme lidt på afstand af den kliniske praksis.

Det gav ham mulighed for at se sig selv og sit afsnit udefra på en anden måde, end hvis det blot havde været en enkelt kursusdag.

”At komme fysisk væk og tænke på sygeplejen var meget spændende. Det er samtidig en meget praksisnær uddannelse, hvor man kvalificerer sig yderligere til det, man laver, og det var jeg tiltrukket af,” fortæller Lars.

Øge faglighed og inspirere til videreudvikling

Specialuddannelsen veksler mellem teori og praksis og trækker på den nyeste viden inden for psykiatrisk sygepleje og behandling. Som specialsygeplejerske er det muligt at løse mere komplekse opgaver og få et større ansvar for helhed, kvalitet, samarbejde og koordinering.

Uddannelsens primære fokus er at øge deltagernes faglighed og inspirere til at videreudvikle praksis.

”Vi får kompetencer til at have en holdning til og faglighed i, hvordan vi generelt skal agere i et afsnit. Hele formålet er at bringe den nye viden i spil en helt almindelig hverdagsaften med de patienter, der er indlagt,” forklarer han.

Selvom det ikke automatisk medfører en ny stilling, at man bliver specialsygeplejerske – men derimod giver redskaber til at udføre arbejdet endnu bedre – stiftede Lars hurtigt bekendtskab med de nye muligheder.

”Jeg fik allerede fra begyndelsen en dag om ugen, hvor jeg skulle arbejde med vores kvalitetsindsats for forebyggelse af tvang, og det var sandsynligvis, fordi jeg havde været på uddannelsen,” siger han.

Relevante kurser

Specialuddannelsen i Psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje, Uddannelsesregion Nord

Ledige pladser

Uddannelsen
Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje er en 1-årig kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker, som planlægges til at strække sig over 1,5 år, hvor de overskydende uger skal foregå i klinisk praksis og skal bruges til at sikre træning og implementering af den uddannelsestagendes nye kompetencer erhvervet gennem uddannelsesforløbet.

De overskydende uger placeres i forlængelse af uddannelsens 3. uddannelsesperiode, og er ikke en del af den ordinære uddannelse. Den uddannelsestagende er derfor i ansættelse i eget afsnit, og efter en periode med træning og implementering af nyerhvervede kompetencer genoptages uddannelsen i 4. uddannelsesperiode, som afsluttes med en eksamen.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium med uddannelsesstart i august.

Se uddannelsesordning og informationsmateriale under Mere information; Dokumenter.

Se også uddannelsens hjemmeside for mere information: Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Adgangsbetingelser
Til specialuddannelsen kan optages ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

 • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau
 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Mindst 2 års fuldtids klinisk erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for psykiatrisk eller børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje
 • Aftale med arbejdsgiveren om 1-årig videreuddannelse planlagt henover 1,5 år

Tilmelding
Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb, forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Læs mere i menuen til højre; Mere information; Dokumenter.

fysisk

Psykopatologi for Psykiatrien - Niveau 2

Ledige pladser

Kurset er udelukkende for medarbejdere ansat ved Psykiatrien i Region Midtjylland

Målgruppen er medarbejdere i psykiatrien med nogen erfaring inden for følgende faggrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere. Derudover har ikke autoriserede psykologer, med behov for en bred og solid viden på området, mulighed for at deltage.

Kurset er også henvendt til medarbejdere i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, som er ansat i et ungeafsnit.
Det forudsættes, at deltagerne har en viden svarende til undervisningen på Psykopatologi, niveau 1.Formål
At give deltagerne en nuanceret viden om psykiske sygdomme med henblik på at kunne aflæse sygdomstegn og foretage en faglig vurdering af relevante handlemuligheder.

Undervisningen tager derfor afsæt i spørgsmålene:

 • Hvad sker der rent faktisk i sygdomsforløbet?
 • Hvordan kan man forstå patienten?

Indholdet i undervisningen bygger oven på det, der svarer til Niveau 1 med viden, der uddyber og nuancerer og med gennemgang af supplerende sygdomskategorier.

Undervisningen er bygget op omkring følgende emner:

 • Diagnosesystemet ICD-10
 • Skizofreni og affektive lidelser
 • Personlighedsforstyrrelse og selvskade
 • Infantil autisme og Asperger
 • Dobbeltdiagnose
 • Transkulturel psykiatri


Arbejdsformen er formidling af viden med mulighed for inddragelse af spørgsmål og cases.

Hjemmeopgave: Deltagerne bliver inden undervisningen stillet en hjemmeopgave med opfordring til at indsende spørgsmål og eksempler på symptomer, der kan være vanskelige at forstå.

Tilmelding er bindende

Vi gør opmærksom på, at ved afmelding efter tilmeldingsfristen bliver afdelingen afkrævet et administrationsgebyr på 1500 kr.

Dette gælder både ved afmelding til kurset og ved intern omfordeling af pladsen til en anden medarbejder.

fysisk

Kognitiv terapi - Introduktionskursus

Ledige pladser

Målgruppe
Tværfagligt personale, som ønsker en introduktion til de kognitive behandlingsformer. Det er en fordel, hvis deltagerne har direkte patientkontakt, og at de har mulighed for at træne metoderne på egen arbejdsplads mellem kursusdagene. Dette er dog ikke et “must”. 

Kurset henvender sig primært til medarbejdere der arbejder med unge og voksne 

Formål

 • At give deltagerne en introduktion til de kognitive behandlingsmetoder generelt
 • At give en indføring i og kendskab til begreber, modeller og teknikker i kognitiv terapi

Introduktionskursus à 4 dages varighed – 2 moduler à 2 dage

Indhold
Modul 1: Kognitive behandlingsformer – grundmodel og metode. Analyse af problemsituationer. Sokratisk udfordring af tanker. Demonstration og øvelse.

Modul 2: Depressions- og angstbehandling. Demonstration og øvelse.

Kognitive behandlingsformer er vidensbaserede metoder, der retter sig mod tænkning og adfærd som indgangsvinkel til bearbejdning af emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder. Metoderne er velegnede i behandlingen af såvel lettere som sværere psykiske lidelser og har i de seneste ca. 40 år været under konstant udvikling, specielt i USA og England, men også i Danmark. De er i høj grad anvendelige i miljøterapi, i kontaktpersonrelationen og kan kombineres med andre terapiretninger.

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, øvelser og vejledning samt hjemmearbejde mellem de 2 moduler. 

Underviser:
Modul 1: Cand.psych., specialist i psykopatologi Eline Hyldager

Modul 2: Cand.psych Else Brunbjerg


Tilmeldingen er bindende ved tilmeldingsfristens udløb - også ved sygdom -  og forudsættes godkendt af ledelsen. 
 

fysisk

Personlighedsforstyrrelse og selvskade - Basisuddannelse

Ledige pladser

Formål
Formålet med uddannelsen er at give personalet indsigt i personlighedsforstyrrelser og de dynamikker det medfører i behandlingen, således at personalet kan møde patienterne med forståelse og ligeledes kan blive bedre til at forstå baggrunden for selvskade.

Målgruppe
Målgruppen for basisuddannelsen er miljøpersonale, der arbejder i ambulatorier, selvskadeteams og sengeafsnit.

Indhold
Dag 1: Introduktionsgang
Dag 2: Personlighedsforstyrrelse
Dag 3: Selvskade
Dag 4: Miljøterapiprocesser
Dag 5: Komplekse patienter
Dag 6: Forskellige behandlingstilgange

Alle dagene er opdelt i 3 segmenter bestående af undervisning, refleksion og supervision.

Læringsmål
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne øger deres kompetencer for at yde god behandling til patienter med svær personlighedsforstyrrelse og selvskade i psykiatrien. Der tages udgangspunkt i en moderne psykodynamisk forståelse af personlighedsforstyrrelse og selvskade, således deltagerne får en teoretisk forståelsesramme for denne målgruppe. Uddannelsen fokuserer på en tæt kobling mellem teori og praksis, hvilket opnås gennem teoretiske oplæg, refleksionsgruppe, hvor teorien diskuteres og kobles til praksis, samt deltagerne bringer egne forløb og erfaringer til supervision.

Deltagerne vil opnå følgende kompetencer:

 • Teoretisk fundament til forståelsen af personlighedsforstyrrelse på et psykodynamisk grundlag, herunder betydningen af en miljøterapeutisk behandlingstilgang og gruppesupervision.
 • Evne til at koble teori til egen praksis gennem refleksion og supervision.
 • Får indblik i den selvskadende adfærds funktion for den enkelte patient.
 • Kan identificere hvordan arbejdet med personlighedsforstyrrelse og selvskadende adfærd påvirker behandlingsmiljøet og den enkelte behandler.
 • Får øget opmærksomhed på kompleksiteten hos patienter med svær selvskade, herunder hyppig komorbiditet og differential diagnostiske muligheder.
 • Får kendskab til hvordan forskellige behandlingstilgange i form af DAT, MBT og psykodynamisk behandling sigter på forskellige dele af det forstyrrede i personligheden og relatere disse til egen praksis.

Evaluering
Kurset evalueres ved, at deltagerne afslutningsvis fremlægger egen læring i refleksionsgrupperne, samt en skriftlig evaluering af Psykiatristaben af kursets form og indhold

fysisk