Patientinddragelse i undervisningen

"Der inddrages patienter i undervisningen, og det er utroligt lærerigt. Der var elementer, som jeg aldrig havde hørt om før, og jeg lagde mærke til ting, jeg ikke tidligere havde bidt mærke i eller var klar over, betød noget," siger Bodil og uddyber:

"Jeg kan eksempelvis godt beskrive psykosesymptomer, men inden udviklingen af psykosesymptomer, kan patienten opleve at logikken og meningen med tingene ændres, – at der opleves en forvrænget virkelighed, og dette – plus andre ting – kaldes selvforstyrrelser – altså forstyrrelser i selvet. Det var ny viden for mig, og det giver en bedre forståelse for patienternes oplevede verden."

Bodil er uddannet specialsygeplejerske og har siden 2014 deltaget i udredningen i ambulatoriet, hvor hun laver afklarende samtaler med nyhenviste patienter. Hun mener selv, at hun har brug for jævnligt at få mere viden – også af den systematiserede slags.

"Det er ikke altid tydeligt, hvornår man har lært noget nyt, men når man pludselig bruger det i en sammenhæng, hvor det er meget brugbart, så bliver det helt synligt," siger Bodil.

Det var en af grundene til, at Bodil tog efteruddannelsen i diagnostik og psykopatologi. Men også for at få et afbræk med tid til refleksion, som der ellers ikke altid er rum til i hverdagen.

Betydningsfuld erfaringsudveksling

Det, som er særligt vigtigt ved videreudvikling såsom efteruddannelsen i diagnostik og psykopatologi, er, at det konstant øger den faglige ballast til glæde og gavn for patienterne – og det er centralt for Bodil.

"Psykopatologi er en af grundforudsætningerne for at give god behandling til patienterne. Det kan selvfølgelig ikke stå alene, men det er meget vigtigt, da psykosespektret og de affektive lidelser er et kerneområde for Psykiatrien. Der kan man ikke blive vidende nok."

For Bodil var de andre vigtige elementer ved efteruddannelsen, at hun oplevede underviserne som yderst kompetente, og at de andre deltagere kom fra forskellige dele af Psykiatrien.

"Den erfaringsudveksling, vi kan have, når vi mødes med kollegaer fra andre steder, er så betydningsfuld. Det giver en fornemmelse af, at vi er mange, der trækker på samme hammel, og vi kan blive inspireret af, hvordan andre løser de problemer, vi selv arbejder med," siger Bodil.

En dygtig psykiatrisk sygeplejerske

Videreudvikling spiller en rolle i forhold til at være en dygtig psykiatrisk sygeplejerske. Men der er selvfølgelig mange andre ting, som også er afgørende for, om man er en god sygeplejerske, mener Bodil.

Man skal have en bred viden for hurtigt at spore sig ind på, hvad der er på spil for patienten, og hvad der er relevant at dykke ned i. Det kræver en indsigt i systemets sammensætning, så man bidrager til at træffe afgørelser til gavn for patientens videre forløb.

"Jeg er desuden ofte patienternes første kontakt med Psykiatrien via den afklarende samtale. Det kan være svært for patienten at lægge sit liv på bordet til en helt fremmed person – også det, de måske skammer sig mest over. Det er min opgave at skabe en rolig og tillidsfuld atmosfære. Det er et stort ansvar," siger Bodil.

At gøre noget for og med patienterne

Som psykiatrisk sygeplejerske har Bodil sine egne patienter i ambulatoriet, som hun har ansvaret for. Hun strukturer deres forløb og får koordineret aftaler med deres læge og andre samarbejdspartnere, internt som eksternt. Hvis behandlingen ikke virker som ønsket, tager hun det videre, så der kan findes en anden behandlingsvej.

"Det er det, som motiverer mig i mit arbejde; at jeg kan gøre noget for og sammen med patienterne. At guide dem i nogle retninger, hvor tingene fungerer bedre."

"Den største gevinst ved at være i Psykiatrien er at tale med de mennesker og deres pårørende, som kommer ind ad døren og at være med til at hjælpe dem. Det er så spændende, og patienterne er virkelig givende," siger Bodil.

Relevante kurser

Specialuddannelsen i Psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje, Uddannelsesregion Nord

Ledige pladser

Uddannelsen
Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje er en 1-årig kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker, som planlægges til at strække sig over 1,5 år, hvor de overskydende uger skal foregå i klinisk praksis og skal bruges til at sikre træning og implementering af den uddannelsestagendes nye kompetencer erhvervet gennem uddannelsesforløbet.

De overskydende uger placeres i forlængelse af uddannelsens 3. uddannelsesperiode, og er ikke en del af den ordinære uddannelse. Den uddannelsestagende er derfor i ansættelse i eget afsnit, og efter en periode med træning og implementering af nyerhvervede kompetencer genoptages uddannelsen i 4. uddannelsesperiode, som afsluttes med en eksamen.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium med uddannelsesstart i august.

Se uddannelsesordning og informationsmateriale under Mere information; Dokumenter.

Se også uddannelsens hjemmeside for mere information: Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Adgangsbetingelser
Til specialuddannelsen kan optages ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

 • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau
 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Mindst 2 års fuldtids klinisk erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for psykiatrisk eller børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje
 • Aftale med arbejdsgiveren om 1-årig videreuddannelse planlagt henover 1,5 år

Tilmelding
Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb, forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Læs mere i menuen til højre; Mere information; Dokumenter.

fysisk

Landsdækkende efteruddannelse i diagnostik og psykopatologi i voksenpsykiatrien for speciallæger, specialpsykologer og specialsygeplejersker

Ingen pladser - tilmeld venteliste

Den landsdækkende efteruddannelse i diagnostik og psykopatologi Voksenpsykiatrien for speciallæger, specialpsykologer og specialsygeplejersker fortsætter i en revideret udgave i perioden 2024-2027. 

Der vil hvert år blive udbudt 3 hold. Deltagerne udpeges regionalt, og tilmelding foregår via den regionale kontaktperson (se kontakter nederst på siden). 

Målgruppe
Speciallæger, specialpsykologer og specialsygeplejersker, samt sygeplejersker med flere års erfaring inden for psykiatrien.

Baggrund
I Danske Regioners oplæg 'Kvalitet i psykiatrien - en ny dagsorden for diagnostik og behandling' sættes som mål, at man i psykiatrien øger fokus på psykopatologi og diagnostik. For at understøtte målsætningen om større ensartethed i diagnosticeringen af psykisk sygdom anbefalede man i oplægget, at der efter endt specialuddannelsesforløb etableres tilbagevendende efteruddannelse i psykopatologi og den diagnostiske proces.

Efteruddannelsen
Formålet med efteruddannelsen er at bidrage til øget viden og løfte kompetencer inden for psykopatologi og diagnostik for hermed at bidrage til en kvalificeret og mere ensartet diagnosticering i voksenpsykiatrien på tværs af regionerne.

Uddannelsen er tilrettelagt med lige dele videnstilegnelse via teoretisk oplæg i plenum for alle faggrupper samt træning fordelt på faggrupper. Dette med henblik på at eksperter får mulighed for at møde fagfæller til faglig inspiration, sparring og drøftelse af psykopatologi og den diagnostiske proces.

Efteruddannelsen er opbygget som internatkursus med tilstedeværelse og fordeler sig på 5 moduler á 2 dages varighed. Modulerne indeholder følgende:

Modul 1: Diagnostik og psykopatologi - generelle forhold og principper for psykiatrisk diagnostik

Modul 2: Diagnostik og psykopatologi - de primære psykotiske tilstande

Modul 3: Diagnostik og psykopatologi - de affektive tilstande

Modul 4: Diagnostik og psykopatologi - udviklings- og personlighedsforstyrrelser

Modul 5: Diagnostik og psykopatologi -  differentialdiagnostisk og komorbiditet

Deltagerne følger samme hold på samtlige 5 moduler. Efteruddannelsen skal afsluttes inden for et år.

Datoer
Modul 1 - København:

hold 1 d. 9-10/4 2024, hold 2 d. 29-30/4 2024, hold 3 d. 14-15/5 2024

Modul 2 - København:

 hold 1 d. 6-7/5 2024, hold 2 d. 3-4/6 2024, hold 3 d. 13-14/6 2024

Modul 3 - Aalborg:

hold 1 d. 9-10/9 2024, hold 2 d. 19-20/9 2024, hold 3 d. 9-10/10 2024

Modul 4 - Aarhus:

hold 1 d. 23-24/10 2024, hold 2 d. 13-14/11 2024, hold 3 d. 2-3/12 2024

Modul 5 - Aarhus:

hold 1 d. 25-26/11 2024, hold 2 d. 9-10/1 2025, hold 3 d. 3-4/2 2025

Uddannelsessted
Efteruddannelsen afholdes i henholdsvis København, Aalborg og Aarhus

Tilmelding
Der er 45 pladser på et hold fordelt på de forskellige faggrupper. Det betyder, at du skal tilmelde dig det hold, der hører til dit erhverv.

Bindende tilmelding for hele efteruddannelsen.

Vær opmærksom på at du skal være godkendt af den regionale kontaktperson i din region, FØR du kan tilmeldes efteruddannelsen. Kontaktpersonerne ses herunder:

 • Region Hovedstaden - Carina Erita Haurballe Jensen
  E-mail: carina.jensen.01@regionh.dk
  Telefon: 3864 0099
 • Region Syddanmark - Tina Gregersen
  E-mail: tina.gregersen2@rsyd.dk
  Telefon: 9944 4826
 • Region Sjælland - Anne Rhein-Knudsen
  E-mail: ark@regionsjaelland.dk
  Telefon: 2043 0507
 • Region Midtjylland - Trine Christensen
  E-mail: trichr@rm.dk
  Telefon: 2463 5186
 • Region Nordjylland - Grete Høygaard Larsen
  E-mail: ghl@rn.dk
  Telefon: 2557 9060

fysisk

Psykopatologi for Psykiatrien - Niveau 1

Ledige pladser

Kurset er udelukkende for medarbejdere ansat i Psykiatrien i Region Midtjylland

Målgruppe
Medarbejdere i Psykiatrien i Region Midtjylland med begrænset erfaring (0,5-2 år) inden for følgende faggrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere samt psykologer med mindre end et års klinisk erfaring. 

Formål
At give deltagerne viden om psykiske sygdomme med henblik på at kunne aflæse sygdomstegn og forstå patienten.

Undervisningen tager derfor afsæt i spørgsmålene:

 • Hvad sker der rent faktisk i sygdomsforløbet?
 • Hvordan kan man forstå patienten?


Indholdet i undervisningen består af en bred introduktion til psykiske sygdomme med gennemgang af følgende emner:

 • Diagnosesystemet ICD-10
 • Angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser og affektive lidelser
 • Biologiske, psykoterapeutiske og socialpsykiatriske behandlingsmetoder.
  Herunder præcisering af hvilke kognitive metoder, som vil være relevante for de enkelte lidelser.
 • Kortfattet redegørelse for karakteristika i forbindelse med misbrug; desuden integreres misbrugsaspektet i forbindelse med gennemgang af de enkelte lidelser
 • Specialisering eller postnummerpsykiatri? En kortfattet gennemgang af udviklingen inden for organiseringen af psykiatrien med fokus på den aktuelle situation i Danmark på baggrund af et kort rids over udviklingen gennem tiden.

Arbejdsformen er formidling af grundlæggende viden vedrørende kursets emner. I forbindelse med teorigennemgangen får deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og undersøge eksempler fra egen praksis.

Tilmelding er bindende

Vi gør opmærksom på, at ved afmelding efter tilmeldingsfristen bliver afdelingen afkrævet et administrationsgebyr på 1500 kr.

Dette gælder både ved afmelding til kurset og ved intern omfordeling af pladsen til en anden medarbejder.

fysisk

Psykopatologi for Psykiatrien - Niveau 2

Ledige pladser

Kurset er udelukkende for medarbejdere ansat ved Psykiatrien i Region Midtjylland

Målgruppen er medarbejdere i psykiatrien med nogen erfaring inden for følgende faggrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere. Derudover har ikke autoriserede psykologer, med behov for en bred og solid viden på området, mulighed for at deltage.

Kurset er også henvendt til medarbejdere i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, som er ansat i et ungeafsnit.
Det forudsættes, at deltagerne har en viden svarende til undervisningen på Psykopatologi, niveau 1.Formål
At give deltagerne en nuanceret viden om psykiske sygdomme med henblik på at kunne aflæse sygdomstegn og foretage en faglig vurdering af relevante handlemuligheder.

Undervisningen tager derfor afsæt i spørgsmålene:

 • Hvad sker der rent faktisk i sygdomsforløbet?
 • Hvordan kan man forstå patienten?

Indholdet i undervisningen bygger oven på det, der svarer til Niveau 1 med viden, der uddyber og nuancerer og med gennemgang af supplerende sygdomskategorier.

Undervisningen er bygget op omkring følgende emner:

 • Diagnosesystemet ICD-10
 • Skizofreni og affektive lidelser
 • Personlighedsforstyrrelse og selvskade
 • Infantil autisme og Asperger
 • Dobbeltdiagnose
 • Transkulturel psykiatri


Arbejdsformen er formidling af viden med mulighed for inddragelse af spørgsmål og cases.

Hjemmeopgave: Deltagerne bliver inden undervisningen stillet en hjemmeopgave med opfordring til at indsende spørgsmål og eksempler på symptomer, der kan være vanskelige at forstå.

Tilmelding er bindende

Vi gør opmærksom på, at ved afmelding efter tilmeldingsfristen bliver afdelingen afkrævet et administrationsgebyr på 1500 kr.

Dette gælder både ved afmelding til kurset og ved intern omfordeling af pladsen til en anden medarbejder.

fysisk