Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Rundt i alle hjørner af arbejdsmiljøarbejdet

Anne er arbejdsmiljøkoordinator for en afdeling i Psykiatrien, der rummer både sengeafsnit og ambulante klinikker. Det er hendes opgave at være den koordinerende funktion i arbejdet med arbejdsmiljø. Det indebærer bl.a., at hun er bindeleddet mellem arbejdsmiljøgrupperne i de enkelt afsnit og afdelingsledelsen.

Til hverdag byder jobbet også på andre opgaver. Det kan være undervisning i alarmsystemet for nyansatte, sikkerhedsgodkendelse af nyt inventar eller møder med arbejdsmiljøgruppen.

Før Anne blev arbejdsmiljøkoordinator, har hun arbejdet 14 år i et psykiatrisk sengeafsnit. Hun er uddannet social- og sundhedsassistent og bruger dagligt sin mange års erfaring med patienterne og arbejdsgangene til at sikre gode forhold for kollegerne i Psykiatrien. Desuden har hun valgt at beholde sin tilknytning til et af sengeafsnittene, hvor hun indgår i vagtlaget. Arbejdet med patienterne er fortsat en stor drivkraft for Anne.

Relevante kurser

Arbejdsmiljøuddannelsen (Grunduddannelsen)

Ingen pladser - tilmeld venteliste

En god uddannelse giver et godt fundament til et godt arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdsmiljøuddannelsen er en lovbestemt uddannelse med undervisning i 22 timer eks. frokostpause for nye medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe.

Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført senest 3 måneder efter valg/udpegning.

Hvis du er ansat indenfor det somatiske område på Aarhus Universitetshospital, skal du som udgangspunkt tilmelde dig på AUH's arbejdsmiljøuddannelse, der findes i AUH's eget kursuskatalog. Er du forhindret på datoerne for AUH's hold, er du velkommen til at tilmelde dig her i stedet. 

På uddannelsen får du viden om bl.a. arbejdsmiljøgruppens opgaver, pligter, rettigheder og hvordan arbejdsmiljøgruppen arbejder systematisk med de opgaver, de har, herunder metoder og videns søgning.

I uddannelsen indgår en praktisk opgave om arbejdsmiljø. Den praktiske opgave skal løses mellem 2. og 3. modul. Den skal være relevant og aktuel i forhold til arbejdsmiljøgruppens arbejde og den arbejdsplads, som arbejdsmiljøgruppen dækker.

Den praktiske opgave ligger ud over de 22 timer, og det anbefales, at du får aftalt/afsat tid til udarbejdelse af opgaven, inden du påbegynder uddannelsen. Opgaven skal løses i arbejdstiden.

For at kunne modtage et kursusbevis skal du være til stede 22 timer og have gennemført den praktiske opgave på din arbejdsplads. Deltagerantallet på uddannelsen vil maksimalt være 20 deltagere, der begynder og afslutter uddannelsen samlet.

Form
Kurset tager udgangspunkt i deltagenes erfaringer og vil være en kombination af oplæg, gruppearbejde, videns søgning og dialog.

Der er fuld forplejning alle dage.

Deltagere skal medbringe papir, skriveredskaber og en regions bærbar PC eller en PC, hvor der er adgang til Citrix.

fysisk

Introduktion til MEDgrunduddannelsen i Region Midtjylland

Ledige pladser

Målgruppe

  • Deltagere på Region Midtjyllands MEDgrunduddannelse
  • Ansatte i Region Midtjylland som ønsker en kort introduktion til Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale

Formål
At give deltagerne på Region Midtjyllands MEDgrunduddannelse et fælles udgangspunkt forud for uddannelsen.

Læringsmål
Introdukton til MED- og Arbejdsmiljøaftalens:

  • Kapitel 2, formål og midler
  • Kapitel 4, kompetencer og opgaver for MEDudvalget

Hvor lang tid varer kurset
Ca. 15 min.

e-læring

Sundhedsjura i Psykiatrien

Ledige pladser

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende viden om sundhedslovens bestemmelser om indhentning og videregivelse af oplysninger samt aktindsigt. Desuden vil kurset give deltagerne et overblik over klage- og erstatningsreglerne på området.

 

Målgruppe

Den primære målgruppe for undervisningen er sundhedspersoner samt administrativt personale, der i det daglige beskæftiger sig med opgaver, der knytter sig til kursets emner.

 

Indhold på kurset

Med udgangspunkt i bl.a. sundhedslovens bestemmelser gennemgås relevante paragraffer, herunder reglerne for videregivelse af oplysninger, reglerne for indhentning af elektroniske helbredsoplysninger, reglerne for aktindsigt samt overblik over klage- og erstatningsreglerne. 

 

Undervisningsform

Der veksles mellem oplæg og drøftelser i plenum.

Bemærk, at kurset kun er for medarbejdere ansat i Psykiatrien. Der kan frit vælges mellem de pågældende lokationer, da kurset ikke er forbeholdt ansatte på de angivne lokationer.

Husk, du kan altid tilmelde dig holdagenten, så du får besked, når vi åbner for tilmelding på nye hold.

fysisk

Facilitering i undervisning og formidling

Ingen pladser - tilmeld venteliste

Hvordan kan du involvere deltagerne i læringsprocessen og inddrage deres viden og erfaring?

Formål
At udvikle dine kompetencer som faciliterende underviser, så du kan undervise og formidle mere deltager- og procesorienteret og styre indhold, proces og form frem mod målet – læringsudbyttet.

  • Du vil få viden om facilitering og den faciliterende undervisers rolle
  • Du vil få metoder med hjem, som du kan gøre brug af ved din næste undervisning ift. deltagerinvolvering og involverende læringsprocesser
  • Du vil få viden og ideer til at tackle udfordringer og dilemmaer 

Målgruppe
Alle, der har eller skal undervise grupper.

Indhold
God facilitering kræver, at du har en værktøjskasse, der bakker op om det faglige indhold, og at du har viden om, hvornår du skal trække hvilke metoder op ad kassen, så du skaber værdi og mening for deltagerne. Du bliver præsenteret for involverende læreprocesser, som du arbejder med på kurset.  

Der arbejdes med at sætte rammen, styre en forsamling, styre spørgsmål, facilitere gruppearbejde og at etablere læringsfællesskaber.

Der bliver mulighed for at drøfte udfordringer og dilemmaer i undervisning og dermed refleksioner over underviserens rolle i disse situationer.

Forberedelse
Obligatorisk litteratur – bør læses på forhånd:

Ravn I. (2012) Møder der kommer os i møde. Kursuslex, Birkerød. Kapitel 1, 5, 6 og 11 (litteratur bliver tilgængelig sammen med velkomstbrev).

Underviser
Helle Østergaard, kandidat i pædagogisk psykologi, uddannelsesansvarlig terapeut, Aarhus Universitetshospital, Aarhus

Kurset supplerer Planlægning af undervisning, som fokuserer på forberedelse og planlægning af undervisning - se link: Planlægning af undervisning
Kurserne kan tilgås enkeltvis og uafhængigt af hinanden. Dog opnås der en samlet rabat på 250 kr. ved tilmelding på begge kurser. Dette vil ikke fremgå ved tilmeldingen men først ved afregningen af kurset. Du tilmelder dig blot begge kurser på almindelige vilkår, og vi sørger for, at der opkræves 250 kr. mindre.

Prisen inkluderer morgenkaffe og eftermiddagskaffe med brød samt en frokostsandwich.

 

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og vi forbeholder os ret til at opkræve det fulde kursusgebyr.

fysisk