Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Vejen ind i deeskalering

Lasse underviser i brugen af deeskalering, frigørelsesmetoden og skånsom magt. De deeskaleringsgreb, som han underviser i, bruger han også selv i sit daglige arbejde som pædagog.

Et eksempel på en måde at deeskalere en situation kan være, at Lasse og en kollega sætter sig til at spille kalaha. Det skal inspirere patienterne omkring dem til at gøre noget andet end det, de er i gang med, som kan eskalere en situation.

En specialinstruktør i deeskalering skal via undervisning klæde nyt personale i Psykiatrien godt på i forhold til at stå i situationer i afdelingerne, som er konfliktfyldte. Derudover indebærer opgaverne at være bindeled til de almindelige instruktører for at sikre en fælles tilgang og generelt agere rollemodel for kollegaerne i sengeafsnittene.

Lasse er uddannet socialpædagog og er siden først uddannet almindelig instruktør i deeskalering, inden han opkvalificerede til specialinstruktør via yderligere uddannelse. Lasse mener, at det bedste ved at være specialinstruktør i deeskalering er, når han får klædt folk ordentligt på og hører historier fra personalet i Psykiatrien om situationer, der er blevet håndteret godt. Det motiverer ham til at arbejde med deeskalering.

Relevante kurser

Deeskalering - Grunduddannelsen for instruktører ansat i behandlingspsykiatrien Region Midtjylland

Ledige pladser

Formål med grunduddannelsen
Kursisten kan efter endt uddannelse bistå ved introduktion af nyansatte samt kunne forberede, undervise og vedligeholde deres kollegaer i deeskalering samt fysiske greb og metoder.

Krav for optagelse på grunduddannelsen
Kursisten skal være indstillet af arbejdspladsen til at varetage funktionen som instruktør. 

Kursisten skal desuden have gennemført obligatoriske kurser i deeskalering (enten stationært eller ambulant regi.) 
For samtlige kursister forudsættes det også, at disse inden uddannelsens start har gennemført kurset Skånsom magtanvendelse.


Indhold
Kompetencer som alle instruktører forventes tilegnet:

 • At påtage sig rollen som instruktør (at kunne være rollemodel for kollegaer, samarbejde med ledelsen, undervise, facilitere, vejlede samt træne i konkrete færdigheder
 • At undervise i deeskalering
 • At skelne mellem interventioner i risiko-, deeskalerings- og alarmsituationer
 • At instruere i kropssprog og fysisk tilgang, placering i rum og exit-strategier, formation og struktur, guidning og frigørelsesteknikker ved fastholdelse mod hals/strube-kvælning).

Instruktører i stationært regi lærer desuden:
Følgende inden for fysiske greb og metoder:

 • Fysisk tilgang, formation og struktur, skærmning og forflytning i et træningsperspektiv
 • Fastholdelse i et træningsperspektiv
 • Tvangsfikseringsprocedure i et træningsperspektiv.

Ambulante instruktører lærer desuden:

 • Udvidet risikovurdering i relation til udekørende funktioner i et træningsperspektiv
 • Deeskaleringsroller og teknikker i ambulant regi i et træningsperspektiv

Teoretiske oplæg

 • Instruktørrollen (funktionsbeskrivelse, krav og organisering)
 • Læringsmetodikken bag instruktørvirket
 • Det faglige fundament
 • Deeskalering (rollerne og FATFAT-teknikkerne).

Form
Uddannelsen er en vekselvirkning mellem faglige indspark fra underviserne og praktisk træning af deltagerne. I løbet af uddannelsen skal kursisten forberede og gennemføre undervisning med afsæt i d
eeskalering og fysiske greb og metoder. Dette gives der kollegial feedback på samt individuel feedback fra underviserne.

 

Varighed
5 dage.

 

Undervisere

Psykiatrifaglige instruktører i deeskalering samt konsulenter fra Center for Kompetenceudvikling, alle med stor viden om deeskalering, fysiske greb og metoder i psykiatrisk regi samt undervisningsdidaktik relateret til undervisning af egne kolleger.

 

Bemærk: Hvis man bliver forhindret i at deltage i kurset skal afmelding ske på mail til: psy.deeskalering-staben@rm.dk inden 2 uger fra kursusstart. Ved afmelding efter dette tidspunkt eller udeblivelse fra kurset opkræves et gebyr på kr. 1.000,-.

 

Hvis du ønsker at få besked, når der udbydes et nyt hold, kan du bruge funktionen ’Holdagent’

fysisk

Facilitering i undervisning og formidling

Ledige pladser

Hvordan kan du involvere deltagerne i læringsprocessen og inddrage deres viden og erfaring?

Formål
At udvikle dine kompetencer som faciliterende underviser, så du kan undervise og formidle mere deltager- og procesorienteret og styre indhold, proces og form frem mod målet – læringsudbyttet.

 • Du vil få viden om facilitering og den faciliterende undervisers rolle
 • Du vil få metoder med hjem, som du kan gøre brug af ved din næste undervisning ift. deltagerinvolvering og involverende læringsprocesser
 • Du vil få viden og ideer til at tackle udfordringer og dilemmaer 

Målgruppe
Alle, der har eller skal undervise grupper.

Indhold
God facilitering kræver, at du har en værktøjskasse, der bakker op om det faglige indhold, og at du har viden om, hvornår du skal trække hvilke metoder op ad kassen, så du skaber værdi og mening for deltagerne. Du bliver præsenteret for involverende læreprocesser, som du arbejder med på kurset.  

Der arbejdes med at sætte rammen, styre en forsamling, styre spørgsmål, facilitere gruppearbejde og at etablere læringsfællesskaber.

Der bliver mulighed for at drøfte udfordringer og dilemmaer i undervisning og dermed refleksioner over underviserens rolle i disse situationer.

Forberedelse
Obligatorisk litteratur – bør læses på forhånd:

Ib Ravn; Den Faciliterende underviser. Kapitel 3. At åbne ballet.  (litteratur bliver tilgængelig sammen med velkomstbrev).

Underviser
Helle Østergaard, underviser og chefkonsulent

Kurset supplerer Planlægning af undervisning, som fokuserer på forberedelse og planlægning af undervisning - se link: Planlægning af undervisning
Kurserne kan tilgås enkeltvis og uafhængigt af hinanden. Dog opnås der en samlet rabat på 250 kr. ved tilmelding på begge kurser. Dette vil ikke fremgå ved tilmeldingen men først ved afregningen af kurset. Du tilmelder dig blot begge kurser på almindelige vilkår, og vi sørger for, at der opkræves 250 kr. mindre.

Prisen inkluderer morgenkaffe og eftermiddagskaffe med brød samt en frokostsandwich.

 

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og vi forbeholder os ret til at opkræve det fulde kursusgebyr.

fysisk

ISBAR - Kom sikkert frem i mundtlig kommunikation med ISBAR

Ledige pladser

Formål
Dette e-læringsmodul giver dig en introduktion til nogle af de værktøjer, man kan benytte for at styrke kommunikation og samarbejdet blandt sundhedspersonale. 

Målgruppen
Klinisk personale i Psykiatrien i Region Midtjylland

Indhold
I sundhedsvæsnet danner sundhedspersonalet teams på kryds og tværs. Sikker mundtlig kommunikation er ikke en selvfølge - men det kan læres. Herved styrkes patientsikkerheden og samarbejdet.

Læringsmål: 
At kursisten opnår:

 • En viden om de forskellige kommunikationsstrategier
 • Et kendskab til redskaberne ISBAR, Tjek-svar, Teambesked, ISBAR med SALSA, og at du kan bruge disse i dit daglige arbejde
 • Et kendskab til teamsamarbejde og de tilhørende redskaber

 

e-læring