Afholdes i samarbejde mellem Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland og Københavns Professionshøjskole for Danske Regioner

Københavns Professionshøjskole varetager udbud af DIPLOM- & AKADEMIMODULET

 
Efteruddannelsen består af 16 undervisningsdage fordelt på 4 moduler som internatkursus. 

Hertil 5 studiedage. inkl. tid til virtuel vejledning på opgaven, opgaveskrivning og eksamensdag.

Efteruddannelsen afvikles enten på akademiniveau (10 ECTS point) eller på diplomniveau
(10 ECTS point).

Læs mere i info-pjece under "Mere information".

Målgruppe
Efteruddannelsen er rettet mod ansatte i regionerne, der arbejder i retspsykiatrien, såvel på sengeafsnit som i ambulante funktioner, og som beskæftiger sig med patienter, som har fået en retslig foranstaltning.

Deltagerne på efteruddannelsen forudsættes i udgangspunktet at have en erhvervsfaglig eller mellemlang videregående uddannelse samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

På uddannelsen optages: pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, sygeplejersker, fysioterapeuter samt social- og sundhedsassistenter m.fl.

Du kan kun deltage efter aftale med din nærmeste leder og kursusledelsen på uddannelsen, og når de formelle deltagerforudsætninger er til stede, se infopjece under "Mere information"..

Formål
Formålet med efteruddannelsen er at give medarbejdere, der arbejder med borgere tilknyttet retspsykiatrien: Viden, færdigheder og kompetencer om de særlige forhold, der gælder for arbejdet med målgruppen set ud fra både et sundheds-, pædagogisk og socialfagligt perspektiv.

Efteruddannelsen har fokus på forskellige faglige metoder, samarbejdsrelationer, gruppeprocesser og indsatser såsom rehabilitering, den recovery-orienterede tilgang og kriminalitetsforebyggelse, herunder tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde.

Via integration af deltagernes praksiserfaring og udviklingsorientering er det målet at understøtte deltagernes transferproces (sammenhæng mellem læring opnået i en uddannelseskontekst og efterfølgende anvendelse i arbejdssituationer).

Endelig er formålet at understøtte netværksdannelse på tværs af regionerne, hvorved der gives mulighed for deling af viden og erfaringer på tværs af regionerne vedr. den rehabiliterende indsats i retspsykiatrien.

Indhold i undervisningen
Undervisningen baseres på nyeste forskning og evidens. Patientperspektivet samt etiske aspekter vil løbende blive inddraget i undervisningen.

Læringsaktiviteter
I forbindelse med uddannelsen vil der være litteratur, som forventes læst til den enkelte undervisningsdag,
og dertil udarbejdes en transferopgave, samt aflevering af en skriftlig eksamensopgave efterfulgt af en mundtlig eksamen.

Transferopgaven udarbejdes i samarbejde med nærmeste leder.

Ledere deltager på sidste kursusdag
I sammenhæng med præsentation af udarbejdet transferopgave inviteres deltagernes nærmeste leder med på sidste undervisningsdag den 12. januar 2023.

Læs mere i informationspjecen der ligger under "Mere information".