Kompetenceudvikling skal sikre, at vi tænker selv – fremfor bare at gøre, som vi plejer. Det mener Helle, som har taget den psykiatriske suppleringsuddannelse.

Større forståelse for de daglige metoder

Noget af det vigtigste, som Helle har taget med sig fra psykiatrisk suppleringsuddannelsen, er en større forståelse for de metoder, hun allerede bruger i sin hverdag

"Man kan nemt gå rundt og gøre ting til daglig, som fungerer, men man tænker måske ikke videre over, hvorfor det egentlig fungerer. Et eksempel er SafeWard, som er et stort felt, hvor jeg måske bruger 60 procent af interventionerne. Under et oplæg på uddannelsen blev jeg gjort opmærksom på de sidste 40 procent, jeg faktisk kan bruge fra modellen," siger Helle og fortsætter:

"Det er der plads til, at jeg kan tage ind, fordi en stor del allerede ligger på rygraden nu. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at vi får noget opfriskende indimellem, for det kan faktisk også tilføre ny læring."

Nyt syn på patientgruppe

Helle vidste, at hun ville arbejde i Psykiatrien, da hun tog SSA-uddannelsen. Hun synes allerede dengang, at det var et spændende felt og fandt det særligt fascinerende, at en del patienter har godt styr på deres egen sygdom.

"Jeg kunne godt lide, at det var nogen, som faktisk havde sat sig ind i deres eget liv og derfor også vidste, hvordan de bedst kunne behandles," siger Helle.

Som SSA havde Helle mulighed for at tage den psykiatriske suppleringsuddannelse. En chance, hun greb, da en kollega, der havde været afsted, talte rigtig godt om det.

"Under uddannelsen holdt en af underviserne et oplæg om selvskadende patienter, der ofte bliver genindlagt. Fremfor at tænke "nu kommer den patient igen og fylder meget", havde det givet underviseren et nyt syn at tænke dem som terminale – for en del af dem siger jo, at de gerne vil dø. Vi skal passe på dem og sørge for, de kommer godt ud igen, som var de terminale," siger Helle og fortsætter:

"Selvom jeg allerede går godt i spænd med den type patienter, har det hjulpet mig enormt meget at få en ny måde at tænke på, når jeg får den type patient ind ad døren."

Vigtigheden af udvikling

For Helle er det vigtigt at udvikle sig fagligt og være nysgerrig på, hvor specialet udvikler sig hen – særligt i forhold til behandling og tilgange til patienterne.

"Jeg synes, det er vigtigt, at vi kan udvikle vores kompetencer og blive dygtigere, for ellers tror jeg, at vi går i stå og bliver lullet ind i det, vi gør. Vi kommer måske til at gøre, som vi plejer fremfor at tænke selv," forklarer hun.

Hun har været på en del mindre kurser og holder sig jævnligt opdateret på, hvad Psykiatrien tilbyder af kompetenceudvikling.

"Det har været rigtigt godt at komme ud af mine vante omgivelser. Lytte til dygtige undervisere og spare uformelt med de andre kursusdeltagere og høre deres erfaringer fra Skejby, Gødstrup eller Horsens."

At kunne hjælpe patienterne

I dag arbejder hun på en akutmodtagelse, og der er mange ting, som gør, at Helle er glad for sit arbejde. Hun sætter blandt andet stor pris på den sparring, hun har med de andre faggrupper omkring patienterne. Det, at så mange faggrupper inddrages, gør, at patienten ses som et helt menneske – ikke kun en sygdom.

Og så kan hun godt lide, at der både er velkendte og nye patienter. Der kan være noget trygt ved de velkendte patienter, som der er erfaring med, hvor det omvendt ved de nye patienter skal vurderes, hvad de selv kan klare, og hvad der kræver hjælp.

"Der er elementer i det, som gør, at man skal være god til at bruge sine kompetencer – både de sociale og de faglige," siger Helle og fortsætter:

"Det er det, som motiverer mig; at kunne hjælpe patienterne, så de får det bedre og kan komme fra vores afdeling igen."

Relevante kurser

Psykiatrisk Suppleringsuddannelse for social- og sundhedsassistenter

Ledige pladser

Der starter nyt hold i september 2024, tilmelding er åben.

Formål
At social- og sundhedsassistenter inden for det psykiatriske speciale kan udøve den faglige kompetence selvstændigt og varetage aktivitets- og omsorgsopgaver samt grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter, som har praktisk erfaring inden for det psykiatriske hospitalsområde eller psykiatriske institutionsområde eller deltagere med tilsvarende kvalifikationer.
Deltagerne skal have minimum ½ års arbejdserfaring fra det psykiatriske speciale inden for de seneste to år.

Indhold
På den psykiatriske suppleringsuddannelse får du mulighed for at gå i dybden med din faglighed og din praksis.
Vi genopfrisker og udbygger den viden, du har i forvejen og løfter vidensniveauet på et højere plan. Vi er undersøgende på den indflydelse, du selv, dine kollegaer og samfundet har på psykiatrien.

 Målet er, at du styrker og bliver mere bevidst om dine egne psykiatrifaglige kompetencer og udviklingspunkter, samt anvender forskellige teorier, redskaber og metoder i din kommunikation. Både i samarbejdet med kollegaer, ledere og mennesker med psykiatriske diagnoser.

Om uddannelsen
Den Psykiatrisk suppleringsuddannelse (AMU 42684) forløber samlet over 20 dage.

Temaer på uddannelsen:
- Psykiatrisk sygepleje: Definitioner og begreber 
- Etik og moral: Afgrænsning og handling 
- Vilkår for mennesket med psykisk lidelse 
- Lovgivning - tvang - redskaber - at arbejde i psykiatrien 
- Aktivering - livskvalitet - relation 
- Faglighed i den psykiatriske sygepleje - menneskesyn 
- Normalitet - afvigelse 

Læringsmål

På Psykiatrisk Suppleringsuddannelse er målet, at du som deltager:

 • gør dig etiske og moralske overvejelser, der afgrænser eller ansporer til bestemte handlinger over for patienter og kolleger
 • ud fra din viden om udviklingen af psykiatrien, de psykisk syges vilkår samt organiseringen af psykiatrien, kan deltage kritisk og konstruktivt i samfundsdebatten
 • kan tilrettelægge plejeforløb ud fra en viden om psykiatriske sygdomme og undersøgelses- og behandlingsmetoder
 • får en øget viden om egen kompetence i aggressions- og voldssituationer og bliver bevidst om anvendelsen af den gældende lovgivning om frihedsberøvelse og anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatriske afdelinger/institutioner
 • får afprøvet forskellige metoder til aktivering af psykiatriske patienter
 • udviser øget faglighed i udøvelsen af psykiatrisk sygepleje, der bygger på en detaljeret viden om menneskesyn, sundheds- og sygdomsopfattelser, normalitet og afvigelse samt målet med psykiatrisk sygepleje.

Økonomi:

Uddannelsen er gratis for social- og sundhedsassistenter, der har minimum ½ års arbejdserfaring fra det psykiatriske speciale inden for de seneste to år. 

 

Afdelingen, hvor social- og sundhedsassistenten arbejder, kan søge VEU-godtgørelse til dækning af evt. vikar. Dette gør afdelingen i forbindelse med tilmeldingen, og så bliver tilmeldingsprisen efterfølgende refunderet.

Tilmelding via Psykiatrisk suppleringsuddannelse (voksenuddannelse.dk)

fysisk

Psykopatologi for Psykiatrien - Niveau 1

Ledige pladser

Kurset er udelukkende for medarbejdere ansat i Psykiatrien i Region Midtjylland

Målgruppe
Medarbejdere i Psykiatrien i Region Midtjylland med begrænset erfaring (0,5-2 år) inden for følgende faggrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere samt psykologer med mindre end et års klinisk erfaring. 

Formål
At give deltagerne viden om psykiske sygdomme med henblik på at kunne aflæse sygdomstegn og forstå patienten.

Undervisningen tager derfor afsæt i spørgsmålene:

 • Hvad sker der rent faktisk i sygdomsforløbet?
 • Hvordan kan man forstå patienten?


Indholdet i undervisningen består af en bred introduktion til psykiske sygdomme med gennemgang af følgende emner:

 • Diagnosesystemet ICD-10
 • Angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser og affektive lidelser
 • Biologiske, psykoterapeutiske og socialpsykiatriske behandlingsmetoder.
  Herunder præcisering af hvilke kognitive metoder, som vil være relevante for de enkelte lidelser.
 • Kortfattet redegørelse for karakteristika i forbindelse med misbrug; desuden integreres misbrugsaspektet i forbindelse med gennemgang af de enkelte lidelser
 • Specialisering eller postnummerpsykiatri? En kortfattet gennemgang af udviklingen inden for organiseringen af psykiatrien med fokus på den aktuelle situation i Danmark på baggrund af et kort rids over udviklingen gennem tiden.

Arbejdsformen er formidling af grundlæggende viden vedrørende kursets emner. I forbindelse med teorigennemgangen får deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og undersøge eksempler fra egen praksis.

Tilmelding er bindende

Vi gør opmærksom på, at ved afmelding efter tilmeldingsfristen bliver afdelingen afkrævet et administrationsgebyr på 1500 kr.

Dette gælder både ved afmelding til kurset og ved intern omfordeling af pladsen til en anden medarbejder.

fysisk

Oplæringsvejledere for SOSU (basisuddannelse)

Ledige pladser

Formål
At udvikle dine kompetencer til at tage imod nye elever og planlægge oplæring. Basisuddannelsen styrker dine kompetencer i at vejlede og kommunikere, så det skaber refleksion og læring for eleven.

Målgruppe
Uddannelsen er målrettet til pædagogiske assistenter og social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at deltageren har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, der uddannes elever til.

Indhold
Uddannelsen er en basisuddannelse for oplæringsvejledere, der som en del af det daglige arbejde tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer hos elever, som er i oplæring som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Samlet varighed: 11 dage

SOSU Østjylland (Aarhus, Silkeborg og Skanderborg) - Basisuddannelse for oplæringsvejledere (sosuoj.dk)
Social- og sundhedsskolen i Skive, Viborg, Thisted - Kursus (sosu-stv.dk)
Social- og sundhedsskolen i Herning - Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis (sosumv.dk)
Social- og sundhedsskolen i Randers - Oplæringsvejleder SOSU (37) - Randers Social- og Sundhedsskole | Det drejer sig om mennesker (sosuranders.dk)
Social- og sundhedsskolen i Fredericia-Horsens - Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever (sosufvh.dk) 

fysisk

Personlighedsforstyrrelse og selvskade - Basisuddannelse

Ingen pladser - tilmeld venteliste

Målgruppe
Miljøpersonale, der arbejder i ambulatorier, selvskadeteams og sengeafsnit.

Formål
Formålet med uddannelsen er at give personalet indsigt i personlighedsforstyrrelser og de dynamikker det medfører i behandlingen, således at personalet kan møde patienterne med forståelse og ligeledes kan blive bedre til at forstå baggrunden for selvskade.

Indhold
Dag 1: Introduktionsgang
Dag 2: Personlighedsforstyrrelse
Dag 3: Selvskade
Dag 4: Miljøterapiprocesser
Dag 5: Komplekse patienter
Dag 6: Forskellige behandlingstilgange

Alle dagene er opdelt i 3 segmenter bestående af undervisning, refleksion og supervision.

Læringsmål
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne øger deres kompetencer for at yde god behandling til patienter med svær personlighedsforstyrrelse og selvskade i psykiatrien. Der tages udgangspunkt i en moderne psykodynamisk forståelse af personlighedsforstyrrelse og selvskade, således deltagerne får en teoretisk forståelsesramme for denne målgruppe. Uddannelsen fokuserer på en tæt kobling mellem teori og praksis, hvilket opnås gennem teoretiske oplæg, refleksionsgruppe, hvor teorien diskuteres og kobles til praksis, samt deltagerne bringer egne forløb og erfaringer til supervision.

Deltagerne vil opnå følgende kompetencer:

 • Teoretisk fundament til forståelsen af personlighedsforstyrrelse på et psykodynamisk grundlag, herunder betydningen af en miljøterapeutisk behandlingstilgang og gruppesupervision.
 • Evne til at koble teori til egen praksis gennem refleksion og supervision.
 • Får indblik i den selvskadende adfærds funktion for den enkelte patient.
 • Kan identificere hvordan arbejdet med personlighedsforstyrrelse og selvskadende adfærd påvirker behandlingsmiljøet og den enkelte behandler.
 • Får øget opmærksomhed på kompleksiteten hos patienter med svær selvskade, herunder hyppig komorbiditet og differential diagnostiske muligheder.
 • Får kendskab til hvordan forskellige behandlingstilgange i form af DAT, MBT og psykodynamisk behandling sigter på forskellige dele af det forstyrrede i personligheden og relatere disse til egen praksis.

Evaluering
Kurset evalueres ved, at deltagerne afslutningsvis fremlægger egen læring i refleksionsgrupperne, samt en skriftlig evaluering af Psykiatristaben af kursets form og indhold

fysisk