Kim er uddannet social- og sundhedsassistent og arbejder i et sengeafsnit. Selvskade og personlighedsforstyrrelse har længe været Kims store interesseområder.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kim underviser personalet på akutafdelingen i somatikken

Til dagligt har Kim sin vante gang på et sengeafsnit i Regionspsykiatrien Horsens. Her indgår han i plejen, men har også en rolle som medarbejder i Team for Selvskade, hvor han kører ud til patienterne i deres eget hjem.

Kim har taget en række kurser og uddannelser om selvskade. Den viden og erfaring han har på området, bruger han til at undervise personalet på akutafdelingen i somatikken. På akutafdelingen ser de kun de selvskadende patienter i en akutsituation, hvor de har det rigtig skidt. Der kan det være svært at forstå årsagen til selvskaden og hjælpe på den bedste måde. Kim underviser personalet i funktionen af selvskade, og hvordan de kan hjælpe patientgruppen, når de i kontakt med akutafdelingen.

Relevante kurser

Personlighedsforstyrrelse og selvskade - Basisuddannelse

Ingen pladser - tilmeld venteliste

Målgruppe
Miljøpersonale, der arbejder i ambulatorier, selvskadeteams og sengeafsnit.

Formål
Formålet med uddannelsen er at give personalet indsigt i personlighedsforstyrrelser og de dynamikker det medfører i behandlingen, således at personalet kan møde patienterne med forståelse og ligeledes kan blive bedre til at forstå baggrunden for selvskade.

Indhold
Dag 1: Introduktionsgang
Dag 2: Personlighedsforstyrrelse
Dag 3: Selvskade
Dag 4: Miljøterapiprocesser
Dag 5: Komplekse patienter
Dag 6: Forskellige behandlingstilgange

Alle dagene er opdelt i 3 segmenter bestående af undervisning, refleksion og supervision.

Læringsmål
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne øger deres kompetencer for at yde god behandling til patienter med svær personlighedsforstyrrelse og selvskade i psykiatrien. Der tages udgangspunkt i en moderne psykodynamisk forståelse af personlighedsforstyrrelse og selvskade, således deltagerne får en teoretisk forståelsesramme for denne målgruppe. Uddannelsen fokuserer på en tæt kobling mellem teori og praksis, hvilket opnås gennem teoretiske oplæg, refleksionsgruppe, hvor teorien diskuteres og kobles til praksis, samt deltagerne bringer egne forløb og erfaringer til supervision.

Deltagerne vil opnå følgende kompetencer:

 • Teoretisk fundament til forståelsen af personlighedsforstyrrelse på et psykodynamisk grundlag, herunder betydningen af en miljøterapeutisk behandlingstilgang og gruppesupervision.
 • Evne til at koble teori til egen praksis gennem refleksion og supervision.
 • Får indblik i den selvskadende adfærds funktion for den enkelte patient.
 • Kan identificere hvordan arbejdet med personlighedsforstyrrelse og selvskadende adfærd påvirker behandlingsmiljøet og den enkelte behandler.
 • Får øget opmærksomhed på kompleksiteten hos patienter med svær selvskade, herunder hyppig komorbiditet og differential diagnostiske muligheder.
 • Får kendskab til hvordan forskellige behandlingstilgange i form af DAT, MBT og psykodynamisk behandling sigter på forskellige dele af det forstyrrede i personligheden og relatere disse til egen praksis.

Evaluering
Kurset evalueres ved, at deltagerne afslutningsvis fremlægger egen læring i refleksionsgrupperne, samt en skriftlig evaluering af Psykiatristaben af kursets form og indhold

fysisk

Deeskalering - Grunduddannelsen for instruktører ansat i behandlingspsykiatrien Region Midtjylland

Ledige pladser

Formål med grunduddannelsen
Kursisten kan efter endt uddannelse bistå ved introduktion af nyansatte samt kunne forberede, undervise og vedligeholde deres kollegaer i deeskalering samt fysiske greb og metoder.

Krav for optagelse på grunduddannelsen
Kursisten skal være indstillet af arbejdspladsen til at varetage funktionen som instruktør. 

Kursisten skal desuden have gennemført obligatoriske kurser i deeskalering (enten stationært eller ambulant regi.) 
For samtlige kursister forudsættes det også, at disse inden uddannelsens start har gennemført kurset Skånsom magtanvendelse.


Indhold
Kompetencer som alle instruktører forventes tilegnet:

 • At påtage sig rollen som instruktør (at kunne være rollemodel for kollegaer, samarbejde med ledelsen, undervise, facilitere, vejlede samt træne i konkrete færdigheder
 • At undervise i deeskalering
 • At skelne mellem interventioner i risiko-, deeskalerings- og alarmsituationer
 • At instruere i kropssprog og fysisk tilgang, placering i rum og exit-strategier, formation og struktur, guidning og frigørelsesteknikker ved fastholdelse mod hals/strube-kvælning).

Instruktører i stationært regi lærer desuden:
Følgende inden for fysiske greb og metoder:

 • Fysisk tilgang, formation og struktur, skærmning og forflytning i et træningsperspektiv
 • Fastholdelse i et træningsperspektiv
 • Tvangsfikseringsprocedure i et træningsperspektiv.

Ambulante instruktører lærer desuden:

 • Udvidet risikovurdering i relation til udekørende funktioner i et træningsperspektiv
 • Deeskaleringsroller og teknikker i ambulant regi i et træningsperspektiv

Teoretiske oplæg

 • Instruktørrollen (funktionsbeskrivelse, krav og organisering)
 • Læringsmetodikken bag instruktørvirket
 • Det faglige fundament
 • Deeskalering (rollerne og FATFAT-teknikkerne).

Form
Uddannelsen er en vekselvirkning mellem faglige indspark fra underviserne og praktisk træning af deltagerne. I løbet af uddannelsen skal kursisten forberede og gennemføre undervisning med afsæt i d
eeskalering og fysiske greb og metoder. Dette gives der kollegial feedback på samt individuel feedback fra underviserne.

 

Varighed
5 dage.

 

Undervisere

Psykiatrifaglige instruktører i deeskalering samt konsulenter fra Center for Kompetenceudvikling, alle med stor viden om deeskalering, fysiske greb og metoder i psykiatrisk regi samt undervisningsdidaktik relateret til undervisning af egne kolleger.

 

Bemærk: Hvis man bliver forhindret i at deltage i kurset skal afmelding ske på mail til: psy.deeskalering-staben@rm.dk inden 2 uger fra kursusstart. Ved afmelding efter dette tidspunkt eller udeblivelse fra kurset opkræves et gebyr på kr. 1.000,-.

 

Hvis du ønsker at få besked, når der udbydes et nyt hold, kan du bruge funktionen ’Holdagent’

fysisk

Psykopatologi for Psykiatrien - Niveau 1

Ledige pladser

Kurset er udelukkende for medarbejdere ansat i Psykiatrien i Region Midtjylland

Målgruppe
Medarbejdere i Psykiatrien i Region Midtjylland med begrænset erfaring (0,5-2 år) inden for følgende faggrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere samt psykologer med mindre end et års klinisk erfaring. 

Formål
At give deltagerne viden om psykiske sygdomme med henblik på at kunne aflæse sygdomstegn og forstå patienten.

Undervisningen tager derfor afsæt i spørgsmålene:

 • Hvad sker der rent faktisk i sygdomsforløbet?
 • Hvordan kan man forstå patienten?


Indholdet i undervisningen består af en bred introduktion til psykiske sygdomme med gennemgang af følgende emner:

 • Diagnosesystemet ICD-10
 • Angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser og affektive lidelser
 • Biologiske, psykoterapeutiske og socialpsykiatriske behandlingsmetoder.
  Herunder præcisering af hvilke kognitive metoder, som vil være relevante for de enkelte lidelser.
 • Kortfattet redegørelse for karakteristika i forbindelse med misbrug; desuden integreres misbrugsaspektet i forbindelse med gennemgang af de enkelte lidelser
 • Specialisering eller postnummerpsykiatri? En kortfattet gennemgang af udviklingen inden for organiseringen af psykiatrien med fokus på den aktuelle situation i Danmark på baggrund af et kort rids over udviklingen gennem tiden.

Arbejdsformen er formidling af grundlæggende viden vedrørende kursets emner. I forbindelse med teorigennemgangen får deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og undersøge eksempler fra egen praksis.

Tilmelding er bindende

Vi gør opmærksom på, at ved afmelding efter tilmeldingsfristen bliver afdelingen afkrævet et administrationsgebyr på 1500 kr.

Dette gælder både ved afmelding til kurset og ved intern omfordeling af pladsen til en anden medarbejder.

fysisk

Psykiatrisk Suppleringsuddannelse for social- og sundhedsassistenter

Ledige pladser

Der starter nyt hold i september 2024, tilmelding er åben.

Formål
At social- og sundhedsassistenter inden for det psykiatriske speciale kan udøve den faglige kompetence selvstændigt og varetage aktivitets- og omsorgsopgaver samt grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter, som har praktisk erfaring inden for det psykiatriske hospitalsområde eller psykiatriske institutionsområde eller deltagere med tilsvarende kvalifikationer.
Deltagerne skal have minimum ½ års arbejdserfaring fra det psykiatriske speciale inden for de seneste to år.

Indhold
På den psykiatriske suppleringsuddannelse får du mulighed for at gå i dybden med din faglighed og din praksis.
Vi genopfrisker og udbygger den viden, du har i forvejen og løfter vidensniveauet på et højere plan. Vi er undersøgende på den indflydelse, du selv, dine kollegaer og samfundet har på psykiatrien.

 Målet er, at du styrker og bliver mere bevidst om dine egne psykiatrifaglige kompetencer og udviklingspunkter, samt anvender forskellige teorier, redskaber og metoder i din kommunikation. Både i samarbejdet med kollegaer, ledere og mennesker med psykiatriske diagnoser.

Om uddannelsen
Den Psykiatrisk suppleringsuddannelse (AMU 42684) forløber samlet over 20 dage.

Temaer på uddannelsen:
- Psykiatrisk sygepleje: Definitioner og begreber 
- Etik og moral: Afgrænsning og handling 
- Vilkår for mennesket med psykisk lidelse 
- Lovgivning - tvang - redskaber - at arbejde i psykiatrien 
- Aktivering - livskvalitet - relation 
- Faglighed i den psykiatriske sygepleje - menneskesyn 
- Normalitet - afvigelse 

Læringsmål

På Psykiatrisk Suppleringsuddannelse er målet, at du som deltager:

 • gør dig etiske og moralske overvejelser, der afgrænser eller ansporer til bestemte handlinger over for patienter og kolleger
 • ud fra din viden om udviklingen af psykiatrien, de psykisk syges vilkår samt organiseringen af psykiatrien, kan deltage kritisk og konstruktivt i samfundsdebatten
 • kan tilrettelægge plejeforløb ud fra en viden om psykiatriske sygdomme og undersøgelses- og behandlingsmetoder
 • får en øget viden om egen kompetence i aggressions- og voldssituationer og bliver bevidst om anvendelsen af den gældende lovgivning om frihedsberøvelse og anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatriske afdelinger/institutioner
 • får afprøvet forskellige metoder til aktivering af psykiatriske patienter
 • udviser øget faglighed i udøvelsen af psykiatrisk sygepleje, der bygger på en detaljeret viden om menneskesyn, sundheds- og sygdomsopfattelser, normalitet og afvigelse samt målet med psykiatrisk sygepleje.

Økonomi:

Uddannelsen er gratis for social- og sundhedsassistenter, der har minimum ½ års arbejdserfaring fra det psykiatriske speciale inden for de seneste to år. 

 

Afdelingen, hvor social- og sundhedsassistenten arbejder, kan søge VEU-godtgørelse til dækning af evt. vikar. Dette gør afdelingen i forbindelse med tilmeldingen, og så bliver tilmeldingsprisen efterfølgende refunderet.

Tilmelding via Psykiatrisk suppleringsuddannelse (voksenuddannelse.dk)

fysisk